Udarbejdelse af MSI'er

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Generelt
En MSI skal indeholde og beskrive alle de i dette afsnit nævnte punkter, og i nævnte rækkefølge.
 
Når MSI'er kopieres skal de forsynes med VM's underskrift samt være stemplet "KOPI" med rød farve

Arbejdsproces
Arbejdsproces skal omfatte:  Opstart - Drift - Afslutning - Rensning

Sikkerhedsforhold
Sikkerhedsforhold skal klart beskrives i form af:  Bevægelige dele (sikring mod bevægelige dele) - Afdampning/udsugning (støv & damp) -  Afledning/jordledning (statisk elektricitet)
 
Under beskrivelsen af sikkerhedsforhold skal der, i de tilfælde hvor det er muligt, refereres til de til en hver tid gældende love og bekendtgørelser.
 
Vedligehold
Vedligehold skal beskrive: Løbende pasning - Tidsbestemte eftersyn - Evt. journalføring af vedligehold
 
Specielt nyt procesudstyr
Intet nyt udstyr må tages i brug i arbejdsøjemed, før VM har godkendt MSI for pågældende udstyr.
 
Nyt procesudstyr under afprøvning og indkøring
Når nyt udstyr er under afprøvning eller er i en indkøringsfase, vil der ikke være udarbejdet en MSI.
I disse situationer vil det pågældende udstyr være underlagt sikkerhedschefen.
 
Godkendelse af MSI
Alle MSI skal være godkendt og underskrevet af VM
 
Nummerering af maskiner/udstyr
Alle maskiner og alt udstyr skal forsynes med et entydigt nummer.
 
Revision af MSI
Alle ændringer i/revisioner af en MSI, skal godkendes af VM, inden MSI'en udsendes i ny revideret udgave.
 
Ændringer/revisioner skal i teksten i MSI'en markeres med kursivskrift, og først ved næste revision skal denne skrift ændres.
 
Ved ændringer/revisioner skal alle brugere skriftligt orienteres om ændringen/-revisionen; alle gamle revisioner skal tilbagekaldes og registreres i kvalitetsstyringsafdelingen.