PRØVETAGNING

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Almindelige betingelser for prøvetagning
Partier, der ønskes prøvetaget, skal være let tilgængelige og klart adskilte fra andre partier, således at arbejdet kan udføres på en sådan måde, at fejl eller forvekslinger ikke kan finde sted. Såfremt prøvetageren finder, at disse krav ikke er opfyldt, skal han/hun nægte prøvetagning og forelægge sagen for VM.
 
Partiets renhed og ensartethed  (egalitet)
Alle partier er mere eller mindre uensartede. Jo mere uensartet et parti er, des vanskeligere er det at udtage en prøve, der giver et rigtigt udtryk for partiets gennemsnit.
Såfremt et parti er sammensat af flere mindre partier af forskellig kvalitet, er der særlig stor risiko for, at partiet ikke er egalt.
 
Definition af prøver
Ved prøvetagning skelner man mellem forskellige kategorier af prøver, der forekommer under prøvetagningen. Sådanne kategorier kan være:
 
Delprøve
Ved prøvetagning af et parti, skal der udtages en række prøver fra de enkelte sække i partiet, eller fra forskellige steder i en container eller lastbil eller anden transportenhed.
Hver enkelt håndfuld eller prøve taget med søger eller automatisk prøvetager benævnes herefter delprøve. Alle delprøverne opsamles i en passende beholder (sæk, spand, kasse, e.l.).

Primærprøve
den samlede mængde delprøver benævnes herefter primærprøven. Primærprøven omfatter sædvanligvis en større mængde end den, der kræves indsendt til videre kontrol, og skal derfor neddeles.
Den udtagne primærprøve skal altid være så stor, at den er tilstrækkelig for opdeling i det antal parallelprøver, rekvirenten ønsker fremstillet.
 
Parallelprøver
af primærprøven kan der, såfremt det ønskes af rekvirenten, fremstilles en række ens prøver -parallelprøver . ved neddeling.
 
Originalprøve
den prøve, der først sendes til undersøgelse til f.eks. Plantedirektorat ell. laboratorium benævnes originalprøve, medens de øvrige prøver herefter benævnes parallelprøver.
 
Udtagning af delprøven
Delprøverne kan udtages manuelt ved hjælp af forskellige prøvetagningsinstrumenter, eller de kan udtages automatisk under tilløbet til sække, containere ell. andre transportenheder.
Uanset om prøvetagningen sker med søger eller med hånd, skal delprøverne altid udtages i forskellig dybde.
Da der ved påfyldning og transport som regel vil ske en selektion af varen, bør delprøverne principielt udtages ved tilløb eller afløb. Er dette ikke muligt, skal prøven udtages ved hjælp af kanalsøger.

Næste side
Procedure prøvetagning