Grundlæggende bestemmelser

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Grundlæggende bestemmelser:
 
(ref. Erhvervs og vækstministeriet 913 af 25/09/2009 ).
 
 
1.      Selskabet har pligt til at informere Erhvervsfremme Styrelsen om alle ændringer i de 
        forhold, der ligger til grund for
        akkrediteringen, og som  kan have betydning for akkrediteringens opretholdelse.
  
2.      Aflønningen af det personale, der udfører inspektion er ikke afhængig af antallet af in 
        spektioner eller resultatet heraf.
  
3.      Alle inspektioner og prøvninger udføres som akkrediteret inspektion / prøvning.
  
4.      Der anlægges oversigt over hver enkelt ansattes deltagelse i inspektionsaktiviteterne, 
        for at kunne dokumentere opretholdelse af
        den fornødne rutine.
  
5.      Professionel Erhvervsansvarsforsikring med en dækningsstørrelse på
       
        5 mill. kr. for maksimal dækningssum
        2 mill. kr. for ingrediens / komponent skade
        1 mill. kr. for ingrediens / komponent tab
        1 mill. kr. for fareafværgelse
        2 mill. kr. for forurening jf. klausul 0902
        5 mill. kr. for personskade
        2 mill. kr. for tingsskade

        forsikringer er  tegnet hos forsikringsselskabet
        Tryg-Baltica. Dokumentation herfor beror hos Vejer og Måler ,der samtidig er selska
        bets  tekniske leder.

6.      Samtlige ansatte, såvel nuværende som fremtidige, skal underskrive uvildighedserk
        læring og tavshedserklæring som en forudsætning for fortsat /
        kommende  ansættelse.